Dự án “Bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng dạy, công nghệ thông tin cho 56 giáo viên Tiếng Anh của thành phố Hà Nội tại trường Đại học Macquarie, Úc năm 2023”.

Ngày 08 tháng 11 năm 2023 giữa Sở GD và ĐT Hà Nội hợp tác với Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế về việc thực hiện Gói thầu: Bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng dạy, công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp….

Scroll to Top